เที่ยวบางแสน แสนสุข 2 วัน

เที่ยวบางแสน แสนสุข 2 วัน 1คืน

4,555.-ต่อท่าน

ต่อกรุ๊ปรับ 6 ท่าน

นำท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์เขาเขียว เป็นสวนสัตว์เปิดขนาดใหญ่ ภายในสวนสัตว์นั้นประกอบไปด้วยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์ปีก สัตว์น้ำ มากมาย  นำท่านชม แกรนด์แคนยอนคีรี ชมภูเขาหิมะที่คนนิยมเรียกกัน คือ ภูเขาหินฝุ่น ชมชายหาดบางแสน ทะเลและหาดใกล้กรุงเทพฯยอดนิยมติดอันดับของคนไทย ชมสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับการพัฒนามาจาก “พิพิธภัณฑ์สัตว์และสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม” ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2512 แวะซื้อของฝากที่ตลาด หนองมน เช่น ขนมจาก ขนมหม้อแกง อาหารทะเลแห้ง และอาหารทะเลแปรรูปอีกหลากหลายชนิด

 

 

 

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

 

4,555.-