เที่ยวราชบุรี เดินเล่นตลาดน้ำ นั่งช้างชมวิว

เที่ยวราชบุรี เดินเล่นตลาดน้ำ นั่งช้างชมวิว 1 วัน

2,ุ799.-ต่อท่าน

ต่อกรุ๊ปรับ 5 ท่าน

เดินเล่น ตลาดน้ำดำเนินสะดวก  ตลาดน้ำที่เก่าแก่นับร้อยกว่าปีของไทยและมีชื่อเสียงไปไกลถึงต่างประเทศ  เดินทางสู่ หมู่บ้านช้างดำเนินสะดวก เปิดมาตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2546 สนุกกับการขึ้นนั่งช้างโยกเยกไปมาชมธรรมชาติท่ามกลางแมกไม้นานาพันธุ์ระยะทาง 1 กม.  ชม เรื่องของโอ่ง สถานที่ท่องเที่ยวแนวใหม่ เชิงอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประจำท้องถิ่น เพื่อสะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวราชบุรี เดินทางสู่ เขาแก่นจันทร์   บนยอดมีวิหารประดิษฐานพระพุทธนิโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ หรือ ที่ชาวบ้านเรียกว่า “พระสี่มุมเมือง” ชม พิพิธภัณฑ์ราชบุรี อาคารพิพิธภัณฑ์เคยใช้เป็นศาลากลางจังหวัดมาก่อน สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6  เดินทางสู่ วัดมหาธาตุวรวิหาร  เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร สร้างตั้งแต่สมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งเขมร อายุราวพุทธศตวรรษที่ 18

 

 

 

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

 

2,ุ799.-