เที่ยวเพชรบุรี เมืองสามวัง ทะเลงาม

เที่ยวเพชรบุรี เมืองสามวัง ทะเลงาม 1 วัน

2,ุ699.-ต่อท่าน

ต่อกรุ๊ปรับ 5 ท่าน

นำท่านเดินสู่ วัดมหาธาตุวรวิหาร สมัยรัชกาลที่ 6 จึงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกฐานะเป็นพระอารามหลวง เมื่อปี พ.ศ. 24509 ภายในพระวิหารหลวง ประดิษฐานพระพุทธรูป หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ ชมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) พระนครคีรีหรือเขาวัง เดิมเป็นพระราชวังใน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ ๔ แห่งราชวงศ์จักรี (รัชกาลที่ ๔)  นำท่านชม พระราชวังรามราชนิเวศน์  หรือพระราชวังบ้านปืน เป็นพระราชวังที่มีความงดงาม สวยแปลกตาตาม สไตส์ยุโรป แบบไทยๆสร้างสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เที่ยวหาดเจ้าสำราญ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงด้านทะเลมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 

 

 

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

 

2,ุ699.-