เที่ยวเมืองนครศรีธรรมราช ขอพรไอ้ไข่ ไหว้พระธาตุ

เที่ยวเมืองนครศรีธรรมราช ขอพรไอ้ไข่ ไหว้พระธาตุ 3 วัน 2 คืน

10,900.-ต่อท่าน

ต่อกรุ๊ปรับ 5 ท่าน

นำท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์ อ.สิชล นำท่านขอพร ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์ ที่มีชื่อเสียงร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ชมวัดเขาขุนพนม อ.พรหมคีรี กับตำนานเรื่องเล่า พระเจ้าตากสินมหาราช ครั้งที่เสด็จหนีมาประทับที่เขาขุนพนม สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดพระธาตุวรมหาวิหาร หรือ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วัดพระธาตุโบราณสถาน สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นมิ่งขวัญชาวเมืองนครศรีธรรมราช ศาลหลักเมือง เพื่อเป็นศิริมงคล จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านคีรีวง ชมหมู่บ้านกลางหุบเขา ช้อปปิ้งของฝาก ชมวัดธาตุน้อย หรือ วัดพระธาตุน้อย ตั้งขึ้นโดยความประสงค์ของ พ่อท่านคล้าย (พระครูพิศิษฐ์อรรถการ) พระเกจิอาจารย์ที่ชาวใต้เลื่อมใสศรัทธา วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร” ปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมือง ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี พุทธสถาน เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของช่างศิลปกรรมสมัยศรีวิชัยไว้ได้อย่าง สมบูรณ์

 

 

 

 

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

 

10,900.-