เที่ยวลพบุรี ตามรอยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

เที่ยวลพบุรี  ตามรอยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 1 วัน

2,999.-ต่อท่าน

ต่อกรุ๊ปรับ 5 ท่าน

ชมทุ่งทานตะวันเขาจีนแล โดยมีดอกมานตะวันสีเหลืองอร่าม บนพื้นที่กว่า 1,200 ไร่ บนฉากหลังของเขาจีนแล จากนั้นนำท่านสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์ เป็นผลงานการหล่อของ ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี ปูชนียบุคคลทางด้านศิลปะของ นำท่านชมปรางค์สามยอด เป็นโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดลพบุรี ชม ศาลพระกาฬ  เป็นที่ประดิษฐาน เจ้าพ่อพระกาฬ เทวรูปโบราณยุคขอมเรืองอำนาจ จากนั้นนำท่านชม บ้านวิชาเยนทร์  หรือ บ้านหลวงรับราชทูต  สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องจากสถานการณ์ที่นี้เป็นที่พำนักของเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ ชม พระนารายณ์ราชนิเวศน์ เป็นพระราชวังโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยาที่มีความสำคัญและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ นำท่านชมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ โบราณสถานเก่าแก่ มีทั้งพระปรางค์ขอม วิหารไทย อาคารหลังที่สมบูรณ์สุดคือศาลาเปลื้องเครื่องซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะใช้เป็นสถานที่เปลี่ยนเครื่องทรงของสมเด็จพระนารายณ์ยามเสด็จมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

 

 

 

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

 

2,999.-