ไหว้พระ 5 วัด พระนครศรีอยุธยา

ไหว้พระ 5 วัด พระนครศรีอยุธยา 
2,499.-ต่อท่าน

ต่อกรุ๊ปรับ 5 ท่าน

นำท่านเดินทาง โดยรถตู้ V.I.P. พร้อมรับหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ให้บริการตลอดการเดินทาง นำท่านเดินทางสู่ วัดมหาธาตุ เป็นวัดที่ประดิษฐานพระบรมธาตุใจกลางพระนคร และเป็นที่พำนักของสมเด็จพระสังฆราช เดินทางสู่ วัดใหญ่ชัยมงคล เดินทางเข้ากราบ พระพุทธชัยมงคล พร้อมชมภาพเขียนจิตรกรรม ภาพยุทธหัตถีสวยงาม ชมเจดีย์ชัยมงคล และนมัสการพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จากนั้นนำท่านสักการะ ณ วัดพนัญเชิง นำท่านเข้ากราบนมัสการ หลวงพ่อโต (พระพุทธไตรรัตนายก) ขอพรเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก แล้วนำท่านสู่ วัดหน้าพระเมรุราชิการามวรวิหาร  นมัสการ พระพุทธนิมิตพิชิตมารโมลีศรีสรรเพชรบรมไตรโลกนาถ หรือ หลวงพ่อขาว อายุประมาณ 500 กว่าปี หลวงพ่อคันธารราฐ อายุ 3,000 กว่าปี จากนั้นเดินทางสู่ วิหารพระมงคลบพิตร นมัสการ หลวงพ่อมงคลบพิตร ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองอยุธยา เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นบุสำริด และเลือกซื้อสินค้าของชาวบ้าน  พิเศษเมนูกุ้งแม่น้ำเผาท่านละ 1 ตัว    ณ เรือนไทยกุ้งเผา

 

 

 

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

 

2,499.-